szybka pozyczka
Spis treści Nr 1 Styczeń – Luty 2017
Autor Tytuł Strona
Marta Chylińska, Halina Kaczmarek Badanie wpływu struktury chemicznej na stabilność termiczną N-halaminowych pochodnych hydantoiny 5
Marta Chylińska, Halina Kaczmarek, Bogusław Królikowski,Ewa Klimiec Właściwości mechaniczne i morfologia folii piezoelektrycznych na bazie kompozytów z polipropylenu 6
Marta Chylińska, Krystian Trojanowski Materiały polimerowe wykorzystywane w metodzie selektywnego spiekania laserowego – praca przeglądowa 7
Andrzej Grządziela Analiza możliwości wykorzystania materiałów polimerowych w budowie okrętów wojennych w aspekcie przepisów towarzystw klasyfikacyjnych 17
Karol Hęclik, Agnieszka Szyszkowska, Iwona Zarzyka 1-fenylo-2,6-bis(etoksykarbonylometylo)imidazo[1,5-c]-chinazolino-3,5-dion– półprodukt w syntezie poliuretanów 24
Jan Kosmol Zastosowanie polimerobetonów w budowie korpusów obrabiarek 33
Beata Schmidt Kopolimery akrylowe skrobi otrzymywane metodą reaktywnego wytłaczania 46
P. Stukhlyak, I. Dobrotvor, M. Mytnyk, A. Mykytyshyn Badania zjawisk na granicy faz w kompozytowych materiałach epoksydowych 53
Agnieszka Szyszkowska, Karol Hęclik, Joanna Kisała, Jolanta Iłowska, Małgorzata Mościpan, Bartłomiej Bereska, Iwona Zarzyka Opracowanie warunków syntezy poliuretanów z pierścieniami imidazochinazolinowymi 64
Spis treści Nr 2 Marzec – Kwiecień 2017
Autor Tytuł Strona
Petro Bashtanyk, Mykola Kuz’menko, Svitlana Kuz’menko, Ivan Kuzub Napełnianie tworzyw opartych na polipropylenie i włóknach bazaltowych 92
Anna Brzozowska-Stanuch, Bernadetta Kliś Zaawansowane techniki badań w rozwiązywaniu problemów materiałowych 100
Agnieszka Dąbrowska Mikroplastik w środowisku morskim – interdyscyplinarne spojrzenie na problem 110
Bartłomiej Jeż, Marcin Nabiałek Porównanie jakości soczewek z powłokami antyrefleksyjnymi na podstawie odporności na ścieranie oraz transmisji światła w zakresie światła widzialnego 117
Adam Polak Wodorowe ogniwa paliwowe PEM – badania wpływu natężenia przepływu tlenu na membranę polimerową 123
Anna Rudawska, Monika Araźna Wytrzymałość i odkształcalność wybranych kompozycji epoksydowych, w tym w badaniach zakładkowych połączeń blach stalowych 134
Anna Rudawska, Paulina Niewiadomska Badanie wpływu czasu życia wybranych epoksydowych kompozycji klejowych na wytrzymałość i odkształcalność w połączeniu zakładkowym 144
Spis treści Nr 3 Maj – Czerwiec 2017
Autor Tytuł Strona
Artur Chabros, Barbara Gawdzik Wpływ zawartości oraz rodzajów monomerów sieciujących w kopolimerach zawierających poliester nienasycony modyfikowany izobutanolem na właściwości nienasyconych żywic poliestrowych 165
Błażej Chmielnicki, Jarosław Konieczny, Jakub Flisiak Kompozyty WPC- wytwarzanie, przetwórstwo i możliwości zastosowania 172
Wiesław Frącz, Grzegorz Janowski, Grażyna Ryzińska Badania wpływu struktury napełniacza na parametry tworzywa w formie w procesie niskociśnieniowego formowania laminatów w oparciu o symulacje numeryczne 185
Marcin Kostrzewa, Mohamed Bakar , Jowita Szymańska, Grażyna Sadkowska-Kluś Właściwości wytrzymałościowe nanokompozytów elastomerowych zawierających wybrane glinokrzemiany warstwowe 195
Zbigniew Pawelec Charakterystyki tribologiczne kompozytów polimerowych stosowanych na regeneracyjne warstwy wierzchnie układów pozycjonowania narzędzi obrabiarek skrawających 209
Małgorzata Przybyłek, Mariola Mendrycka, Zbigniew Pawelec Badania wpływu krzemianów warstwowych na właściwości mechaniczne nanokompozytów elastomerowych 219
Małgorzata Przybyłek, Mariola Mendrycka, Zbigniew Pawelec Badanie odporności kompozytów elastomerowych zawierających glinokrzemiany warstwowe na działanie promieniowania UV i podwyższonej temperatury 226
Agnieszka Richert, Ewa Olewnik-Kruszkowska, Iwona Tarach, Zbigniew Pawelec Wpływ stearynianu wapnia na zmiany wybranych właściwości kompozytów polilaktydowych 234
Janusz W. Sikora , Sebastian Jarosiński, Zbigniew Pawelec PE-LLD napełniony rozdrobnionymi łuskami orzeszków ziemnych 238
Aleksandra Żabińska, Mohamed Bakar , Anita Białkowska, Małgorzata Przybyłek, Zbigniew Pawelec Otrzymywanie i badanie właściwości fizycznych nanokompozytów na bazie wybranych elastomerów 246
Spis treści Nr 4 Lipiec– Sierpień 2017
Autor Tytuł Strona
Wojciech H. Bednarek, Aleksandra Gireń, Marek Szostak, Dominik Paukszta Właściwości mechaniczne mieszanin PC/PA 6.6 otrzymanych z recyklatów 261
Katarzyna Bryll, Katarzyna Gawdzińska , Marek Pijanowski, Patrycja Pawłowska Wytwarzanie hybrydowych kompozytów poliestrowych z udziałem recyklatów 266
Sara Dudzińska , Zenon Tartakowski Wpływ struktury geometrycznej powierzchni gniazda formy na właściwości i stan powierzchni wyprasek 272
Kamil Dydek, Paulina Latko-Durałek, Paulina Trynkiewicz, Anna Boczkowska Właściwości termiczne i reologiczne re granulatu PET -G po recyklingu zadrukowanej folii odpadowej 280
Tomasz Garbacz, Dorota Czarnecka-Komorowska, Kinga Mencel Efektywność przetwórstwa porowanych rur osłonowych z PVC 285
Tomasz Garbacz, Volodymir Krasinskyi Geometria kształtek wytwarzanych metodą termoformowania pozytywowego 294
Karolina Głogowska, Łukasz Majewski Wpływ wybranych środków porujących na właściwości polilaktydu 309
Roma Gołuch-Góreczna , Magdalena Urbaniak, Andrzej K. Błędzki Właściwości biokompozytów na bazie naturalnego aglomeratu korkowego wytworzonych metodą infuzji 316
Zenon Tartakowski, Katarzyna Mydłowska, Maksymilian Burzyński Właściwości wielokrotnie przetwarzanych kompozytów recyklatowych PVB/PP 324
Aleksandra Grząbka -Zasadzińska , Sławomir Borysiak Biokompozyty chitozanu z nanometryczną celulozą modyfikowaną kwasem dikarboksylowym 332
Mariola Jastrzębska Wykorzystanie odpadów poliestrowo-szklanych do produkcji laminatów 339
Stanisław Kuciel, Monika Kornobis Kompozyty hybrydowe na osnowie polilaktydu z włóknami węglowymi i bazaltowymi 344
Małgorzata Latos, Anna Masek Biodegradowalne poliestry 351
Małgorzata Latos, Anna Masek, Marian Zaborski Fotodegradacja materiałów polimerowych 358
Małgorzata Latos, Anna Masek, Marian Zaborski Migracja pomocniczych środków modyfikujących z polimerowych materiałów opakowaniowych 364
Spis treści Nr 5 Wrzesień– Październik 2017  
Joanna Liszkowska, Bogusław Czupryński, Joanna Pacior ek-Sadowska, Marcin Borowicz Recykling chemiczny sztywnych pianek PUR –PIR otrzymanych na bazie wybranych związków hydroksy- alkilowych 377
Łukasz Majewski, Karolina Głogowska Właściwości mechaniczne polilaktydu modyfikowanego w procesie wytłaczania porującego 383
Karolina Mazur, Stanisław Kuciel Kompozyty na osnowie biodegradowalnego kopoliestru modyfikowane dwutlenkiem tytanu, cząstkami celulozy oraz związkami miedzi na opatrunki elastyczne w weterynarii 390
Kinga Mencel, Dorota Czarnecka-Komorowska, Tomasz Garbacz Wpływ krotności przetwórstwa na palność poliamidu 6 399
Ewa Olewnik-Kruszkowska, Ewelina Chrzanowska Wpływ warunków wytłaczania na właściwości mechaniczne i termiczne polietylenu z dodatkiem bentonitu modyfikowanego n-nonylochinoliną 404
Patrycja Pawłowska, Katarzyna Gawdzińska, Katarzyna Bryll , Marek Pijanowski, Leszek Chybowski Dobór materiału osnowy na hybrydowe materiały kompozytowe z udziłem recykltów 411
Karol Pepliński Ocena wpływu charakterystyki geometrycznej dyszy głowicy wytłaczarskiej i zawartości recyklatu na jakość rozdmuchiwanych wytworów technicznych 417
Wanda Sikorska, Marta Musioł, Joanna Rydz, Grażyna Adamus, Piotr Rychter, Alena Šiškova, Marek Kowalczuk Charakterystyka poliestrów i ich produktów degradacji 427
Tomasz Stachowiak, Przemysław Postawa Wybrane właściwości mechaniczne oraz termiczne wyprasek napełnianych włóknami konopnymi poddane procesowi recyklingu mechanicznego 434
Izabela Szewczyk, Diana Petlicka, Stanisław Kuciel Kompozyty na osnowie polietylenu niskiej gęstości z mikrocząstkami pochodzenia naturalnego 442
Zenon Tartakowski, Maksymilian Burzyński, Katarzyna Mydłowska Recykling odpadów wielomateriałowych 450
Magdalena Urbaniak, Andrzej K. Błędzki Hybrydowe biokompozyty polimerowe wzmocnione mikrowłóknami z łusek zbożowych i mączką drzewną 458
Daniel Walasek, Anita Białkowska, Mohamed Bakar, Jowita Szymańska Badania wpływu poliuretanu na właściwości mechaniczne żywicy poliestrowej nienasyconej zmodyfikowanej nanonapełniaczem 466
Spis treści Nr 5 Wrzesień– Październik 2017  
Anna Brzozowska -Stanuch Metoda łączna TGA-FTIR w badaniach „Syndromu chorego budynku” 497
Dorota Czarnecka -Komorowska, Tomasz Garbacz, Kinga Mencel Właściwości przetwórcze i cieplne proszków wytworzonych z wtórnego polietylenu 507
Agnieszka Dąbrowska, Rafał Konopka Nanokompozyty z napełniaczami węglowymi otrzymywanymi metodą syntezy spaleniowej 514
Bernardeta Dębska Modyfikacja zapraw budowlanych ścinkami otrzymanymi z odpadowych tworzyw sztucznych 519
Roma Gołuch-Góreczna, Magdalena Urbaniak, Andrzej K. Błędzki Biokompozyty na bazie naturalnego aglomeratu korkowego wytwarzane metodą worka próżniowego 527
Dominik Grzesiczak, Przemysław Postawa Właściwości mechaniczne i termiczne wyprasek po recyklingu odpadów produkcyjnych poduszek powietrznych wykonanych z tworzywa PET 535
Anna Kurzydłowska Zarządzanie w 7 krokach projektami dla gospodarki o obiegu zamkniętym 543
Krzysztof Lewandowski, Kazimierz Piszczek, Katarzyna Skórczewska, Monika Augustowska Ocena oddziaływań PE-LD/mączka drzewna w kompozytach WPC modyfikowanych nadtlenkiem 550
Marcin Nabrdalik, Michał Sobociński Biomateriały metalowe i polietylenowe poddane modyfikacjom zastosowane w endoprotezach stawu kolanowego 557
Marcin Pasich Proces certyfikacji wyrobów z tworzyw sztucznych 565
Martyna Roszowska, Marcin Kostrzewa Właściwości wytrzymałościowe nanokompozytów o osnowie żywicy epoksydowej modyfikowanej termoplastami 572
Jolanta Wróblewska-Krepsztul, Iwona Michalska-Pożoga, Mieczysław Szczypiński, Michał M. Szczypiński, Tomasz Rydzkowski Biodegradacja – atrakcyjna alternatywa dla obecnych technik utylizacji odpadów tworzyw polimerowych 579
Michał Sobociński, Marcin Nabrdalik Obciążenia występujące w elementach kompozytowych stosowanych na implanty stomatologiczne 585
Andrzej Szymon Swinarew, Mateusz Galeja, Barbara Mika, Jadwiga Gabor, Marta Łężniak, Klaudia Kubik, Tomasz Flak, Beata Swinarew Wpływ dodatków organicznych na właściwości fizykochemiczne polimerowych past termoprzewodzących do zastosowania w elektronice 594
Dariusz Sykutera, Marek Bieliński, Piotr Czyżewski Recykling mechaniczny porowatego polistyrenu 603
Małgorzata Szymiczek, Sebastian Sławski, Jarosław Domin Wpływ procesu Starzenia w warunkach szoków termicznych na odporność na przebicie kompozytu Aramidowo-epoksydowego 609
Venkateshwaran Venkatachalam, Daniela Jahn, Sebastian Spierling, Andrea Siebert-Raths Właściwości mechaniczne i środowiskowe recyklatów z tworzyw sztucznych na bazie surowców odnawialnych 617
 Streszczenie PT6/17

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: