Spis treści Nr 1 Styczeń – Luty 2016
Autor Tytuł Strona
Zbigniew Bartczak, Magdalena Grala Degradacja mechaniczna sieci molekularnej w fazie amorficznej polietylenu pod wpływem dużych odkształceń 4
Andrzej Grządziela Wykorzystanie polimerów w konstrukcjach okrętowych układów napędowych – problemy w diagnozowaniu 11
Magdalena Stepczyńska, Magdalena Twarużek Niektóre problemy sterylizacji i modyfikowania radiacyjnego materiałów biodegradowalnych 16
Piotr Szymak, Tomasz Praczyk Dobór parametrów pracy ogniwa paliwowego z membraną polimerową 23
O. Trzaska, J.W. Kaczmar, R. Wróblewski, M. Niekrasz, Ł. Kornacki, V. Casalegno, M. Periolatto, R. Bongiovanni The effect of the filled epoxy resin interlayers on the adhesion in polymer-metal hybrid joints 27
Krzysztof Werner, Tomasz Jaruga, Włodzimierz Baranowski, Monika Kula Evaluation of Cracking Conditions of Butt Welded Joints in Polyethylene Pipes 36
Magdalena Wójtowicz, Janusz W. Sikora Powrót poodkształceniowy poliuretanowych pianek wiskoelastycznych 43
Spis treści Nr 2 Marzec – Kwiecień 2016
Autor Tytuł Strona

Małgorzata Gaweł, Antonio Guia, Krzysztof P. Jasik, Beata Swinarew,

Hubert Okła, Andrzej Swinarew

First attempts to 3D printing spine implants – human spine biomechanics 60
Kornelia Kadac, Jacek Nowaczyk Poli (tereftalan etylenu) do zastosowania w układach elektronicznych 66
Mariusz Kłonica Analiza powierzchni po cięciu strugą wodno-ścierną klejonych materiałów polimerowych 71
Krzysztof Królikowski, Kazimierz Piszczek Wpływ grubości elementów mieszaniny tworzyw pp/abs w procesie rozdziału na podstawie różnicy twardości 79
Ewa Olewnik-Kruszkowska Wpływ kompatybilizatora na właściwości termiczne kompozytów na bazie polilaktydu naświetlanych promieniowaniem UV–C 84
Anna Rudawska , Piotr Filipek, Beata Kowalska Wybrane zagadnienia modyfikacji kompozycji klejowych epoksydowych 91
Janusz W. Sikora , Anna Kliszowska

Właściwości mechaniczne kompozytu polietylenowego z proszkiem szklanym

100
Spis treści Nr 3 Maj – Czerwiec 2016
Autor Tytuł Strona
Tomasz Garbacz, Paweł Palutkiewicz Cechy geometryczne folii polimerowych wytwarzanych w procesie wytłaczania z rozdmuchiwaniem 116
Anna Rudawska , Filip Celejewski, Izabela Miturska , Beata Kowalska Wytrzymałość połączeń klejowych po różnym czasie sezonowania 126
Janusz W. Sikora , Kamil Żelazek, Maciej Nowicki Właściwości i cechy geometryczne współwytłaczanych rur oświetleniowych 132

Aleksandra Służałek, Artur Fujarski, Beata Rozwado Wska, Klaudia Kubik,

Andrzej Swinarew

Nowoczesne materiały do szybkiego prototypowania 142
Małgorzata Szymiczek Dobór Materiałów Inżynierskich na lekkie osłony energochłonne 149
Spis treści Nr 4 Lipiec – Sierpień 2016
Autor Tytuł Strona
Anita Białkowska, Jowita Szymańska, Marcin Kostrzewa, Mohamed Bakar Otrzymywanie poliuretanów bezizocyjanianowychi kierunki ich zastosowań 172
Elżbieta Bociąga, Milena Trzaskalska Struktura wyprasek wtryskowych z barwionego tworzywa ABS po procesie starzenia 183
Elżbieta Bociąga, Milena Trzaskalska Warunki przetwórstwa a właściwości mechaniczne wyprasek z barwionego kopolimeru ABS 189
Anna Chłądzyńska , Monika Margol , Dariusz Kwiatkowski Analiza wpływu starzenia promieniowaniem ultrafioletowym na strukturę i właściwości jakościowe różnobarwnych tasiemek polipropylenowych 199
Mateusz Chyra Wpływ starzenia elektrochemicznego na właściwości wielowarstwowych rur z polietylenu 209
Jakub Czakaj, Maria Rajkiewicz Wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych w masach uszczelniających 215
Damian Dzianok, Przemysław Postawa Wpływ typu wzmocnienia oraz osnowy kompozytu na wytrzymałość na zginanie 222
Dominik Grzesiczak Ocena stopnia degradacji zbiorników paliwowych z PE-HD z wykorzystaniem mikroskopii SEM, AFM i konfokalnej 232
Marcin Kostrzewa , Mohamed Bakar , Anita Białkowska ,Małgorzata Okulska-Bożek Wpływ metody dyspergowania glinokrzemianu warstwowego na właściwości mechaniczne nanokompozytów na bazie żywicy epoksydowej 242
Agnieszka Furmanowicz, Józef Kuczmaszewski, Paweł Pieśko Odkształcenia sprężyste struktury tworzywo epoksydowe – metal przy frezowaniu czołowym 249
Paulina Kuźniar, Stanisław Kuciel Kompozyty PA 10.10 z włóknem lnianym. Ograniczenia przetwórcze i właściwości użytkowe 256
Monika Margol , Dariusz Kwiatkowski , Włodzimierz Baranowski ,Paweł Palutkiewicz Podatność na identyfikację tworzyw polimerowych i wyrobów z tworzyw 263
Monika Margol , Dariusz Kwiatkowski , Anna Wacowska Badania właściwości mikrostrukturalnych oraz analiza struktury nadcząsteczkowej przędzy filtracyjnej na bazie syntetycznych polimerów włóknotwórczych 275
Sylwester Norwiński, Przemysław Postawa Ocena palności metodą indeksu tlenowego (OI ) wybranych kompozytów na osnowie polipropylenu 284
Sylwester Norwiński, Przemysław Postawa, Robert Sachajko Analiza zmian właściwości termomechanicznych kompozytów na osnowie polipropylenu 293
Maciej Nowicki, Kamil Żelazek, Tomasz Klepka Analiza właściwości wytrzymałościowych wytłaczanego dwuwarstwowego wytworu polietylenowo-elastomerowego 301
Małgorzata Okulska -Bożek , Barbara Płac Hta , Janusz Szczerba, Marcin Piwowarczyk Przygotowanie kompozytów epoksydowych modyfikowanych kopolimerem etylen-bezwodnik maleinowy i nanonapełniaczem oraz badanie ich właściwości mechanicznych 313
Joanna Olejniczak, Marek Szostak Struktura i właściwości PA6 modyfikowanego haloizytowymi nanorurkami 321
Paweł Palutkiewicz, Włodzimierz Baranowski Ocena wpływu stopnia krystaliczności polietylenu dużej gęstości na twardość rur z PE-HD 331
Anna Rudawska, Monika Chmiel, Tomasz Warda, Izabela Miturska Wpływ rodzaju kleju na wytrzymałość połączeń klejowych blach ze stali nierdzewnej 339
Anna Rudawska, Piotr Piskur Wpływu wybranych parametrów technologicznych obróbki mechanicznej na wytrzymałość połączeń klejowych szkła sodowego 347
Anna Rudawska, Szymon Kurzep Wybrane właściwości mechaniczne i szczelność połączeń klejowych rur z tworzyw polimerowych 356
Marek Bieliński, Dariusz Sykutera, Artur Kościuszko, Paulina Czyżewska Odporność na starzenie wybranych tworzyw polimerowych i pigmentów 364
Aneta Tor – Świątek Właściwości fizyko-mechaniczne wytłaczanego PVC modyfikowanego mikrosferami polimerowymi z czynnikiem porującym. 371
Milena Trzaskalska, Dominik Grzesiczak, Przemysław Postawa Metody rozdrabniania a właściwości termiczne i termo – mechaniczne wyprasek z polipropylenu 377
Agnieszka Wałęka, Jowita Szymańska, Anita Białkowska, Marcin Kostrzewa, Mohamed Bakar Badanie właściwości nanokompozytów żywicy epoksydowej zmodyfikowanej polimetakrylanem metylu 383
Spis treści Nr 5 Wrzesień– Październik 2016
Autor Tytuł Strona
Barbara Cichy, Ewa Kużdżał, Mariusz Nowak, Magdalena Turkowska, Edyta Gibas, Grażyna Rymarz Influence of addition of a mixture of manganese and iron carboxylate on the degradation process of LDPE films 400
František Greškovič, Ľudmila Dulebová, Janusz W. Sikora – Application of simulation in the production of plastic mold parts 407
Roman Humienny, Tomasz Stachowiak, Przemysław Postawa Pomiary wyprasek wtryskowych z wykorzystaniem skanerów optycznych 413
Roman Humienny, Przemysław Postawa, Tomasz Stachowiak Optymalizacja kształtu wypraski poprzez analizę rozkładu temperatury na powierzchni wypraski z wykorzystaniem pomiarów termowizyjnych 421
Tomasz Jaruga, Michał Modławski Wytrzymałość struktury sześciokątnej otrzymanej metodą drukowania FDM 428
Grażyna Kędziora, Ryszard Steller, Dominika Czycz, Małgorzata Chojnacka, Katarzyna Fiłon, Aneta Kundys, Monika Szewczyk Otrzymywanie i właściwości poliolefin napełnianych wyekstrahowanym przemiałem kawy 438
Ewa Langer, Grażyna Kamińska-Bach, Katarzyna Suchoń Wybrane parametry termodynamiczne polimerów zakończonych grupami silanowymi oznaczone metodą odwróconej chromatografii gazowej 445
M. Pasich , M. Siołek, N. Henzel, M. Matlengiewicz Microstructural analysis of poly(n-propyl acrylate) and poly(isopropyl acrylate) based on the backboneβ-methylene carbon signal in the 13C NMR spectra. 451
Kazimierz Piszczek, Jolanta Tomaszewska, Katarzyna Skórczewska, Krzysztof Lewandowski, Jacek Mirowski, Marek Manikowski Tworzywa polichlorowinylowe modyfikowane napełniaczem ligninocelulozowo-mineralnym 458
Piotr Przech, Tomasz Klepka Badania cienkościennych wytworów stosowanych na elementy elewacji budynku 465
Dariusz Sykutera, Łukasz Wajer, Marek Bieliński Wtryskiwanie mikroporujące poliamidu 6.6 477
Małgorzata Szymiczek Dobór materiałów inżynierskich na lekkie osłony energochłonne 482
Józef Stabik, Małgorzata Szymiczek, Gabriel Wróbel , Maciej Rojek

Wpływ filtracji uplastycznionego recyklatu PET na własności

mechaniczne folii trójwarstwowej

491
Spis treści Nr 6 Listopad– Grudzień 2016
Wiesław Frącz, Grzegorz Janowski Kompozyty WPC wytwarzane w procesie porowania mikrokomórkowego – prognozowanie i ocena właściwości mechanicznych 508
Edyta Gibas Polimery i dodatki przewodzące 516
Agnieszka Haratym, Tomasz Klepka Charakterystyka i badania zapraw polimerowo - gipsowych o zwiększonej elastyczności 530
Dominik Hylewski Innowacyjna technologia produkcji wyrobów ze zmodyfikowanego EPP o obniżonej gęstości. 540
Karolina Karcz, Bartłomiej Czakon, Mariusz Hibner, Dariusz Łukowiec, Jarosław Konieczny Porównanie morfologii i własności polimerowych materiałów stosowanych w stomatologii z materiałami ceramicznymi 544
Andrzej Katunin, Ewelina Wacławik, Marcin Bilewicz Wpływ parametrów technologicznych na właściwości eksploatacyjne elementów wytwarzanych techniką przyrostową FDM 554
Michał Reszke, Marlena Środulska, Hubert Okła, Jadwiga Gabor, Marta Łężniak, Tomasz Flak, Beata Swinarew, Zbigniew Żołnierczyk, Andrzej S. Swinarew Wykonanie projektu spersonalizowanego stabilizatora palca przy użyciu techniki druku FDM 563
Ryszard Wasielewski, Grzegorz Tomaszewicz Badania termochemicznej konwersji odpadów tekstylnych zawierających włókna syntetyczne 570
Łukasz Wierzbicki Przewodność cieplna żywicy epoksydowej napełnianej stopem Wooda 581
Łukasz Wierzbicki, Tomasz Orłowski Własności reologiczne mieszaniny żywicy epoksydowej i stopu niskotopliwego. 588

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: