szybka pozyczka
Spis treści Nr 1 Styczeń – Luty 2015
Autor Tytuł Strona
Aneta Brzozowska-Stanuch, Stanisław Rabiej, Marek Maślanka Badanie kalorymetryczne PA6 oraz kompozytów PA6/wielościenne rurki węglowe 4

Anna Czarniecka, Iwona Zarzyka, Barbara Pilch-Pitera, Marek Pyda

Właściwośći termiczne kompozytów otrzymanych z udziałem glinki organicznej poli (kwasu 3-hydroksymasłowego) 10
Jacek Iwko, E. Steller, R. Wróblewski Doświadczalna weryfikacja komputerowego modelu procesu uplastyczniania polimerów przy wtryskiwaniu. Część 1. Stanowisko badawcze 15
Jan Kosmol Monitorowanie, diagnozowanie, nadzorowanie (Artykuł dyskusyjny) 22
Jan Lubczak, Justyna Cupryś, Beata Łukasiewicz Termoodporne pianki poliuretanowe modyfikowane dodatkiem uniepalniaczy 27
Kazimierz Piszczek, Jolanta Tomaszewska, Katarzyna Skórczewska, Krzysztof Lewandowski Badania odporności handlowych plastyfikatorów PVC na czynniki spęczniające 33
Przemysław Postawa Wpływ rozkładu temperatury formy na przepływ tworzywa w gnieździe formy w fazie wypełnienia 38
Przemysław Postawa, Dominik Grzesiczak  Możliwości badawcze stanowiska eksperymentalnej formy wtryskowej z ośmioma niezależnymi obiegami termostowania 42
Maciej Rojek, Małgorzata Szymiczek, Monika Chomiak Wpływ temperatury ekspozycji na odkształcenia trwałe wybranych elastomerów termoplastycznych 46
Łukasz Wierzbicki, Józef Stabik Rezystywność skośna kompozytów epoksydowych ze stopami niskotopliwymi 50
Piotr Wilk, Jan Kosmol Porównanie metod optymalizacji bazujących na prymitywach i wstępnym modelu geometrycznym 54
Gabriel Wróbel, Łukasz Wierzbicki, Łukasz Siódmiok, Kazimierz Nowakowski Wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe kompozytów przekładowych 61
Gabriel Wróbel, Błażej Chmielnicki, Krzysztof Bortel Zmiany wybranych własności mieszanin LD PE z recyklatami degradowanymi po ich kompostowaniu 65
Iwona Zarzycka, Anna Czarniecka Termoodporne pianki poliuretanowe modyfikowane grupami oksamidoestrowymi 76
Numer 1/15 PDF
Spis treści Nr 2 Marzec – Kwiecień 2015
Autor Tytuł Strona
Anna Bukowska, Michał Szota, Marcin Nabiałek, Paweł Pietrusiewicz, Katarzyna Błoch Badania strukturalne i magnetyczne kompozytów wytworzonych na bazie stopu Fe67Co10Ni1W2B20 połączonego żywicą epoksydową 94
Karolina Głogowska, Janusz W. Sikora Ocena właściwości przetwórczych i cieplnych wyprasek wtryskowych napełnionych proszkowym napełniaczem metalicznym 98
Elżbieta Grudzińska, Grzegorz Makomaski, Janusz Zieliński, Barbara Wiszyńska, Tatiana Brzozowska Badanie wpływu czasu sezonowania folii polipropylenowej na jej właściwości 104
Jacek Iwko, R. Steller Doświadczalna weryfikacja komputerowego modelu procesu uplastyczniania polimerów przy wstryskiwaniu część 2. Badania porównawcze 108
Bolesław Karwat, Dariusz Głowiński, Emil Stańczyk Badania wpływu czynników technologicznych na parametry fotometryczne lampy samochodowej typu CHMSL 117
Mariusz Kłonica, Józef Kuczmaszewski Badania porównawcze wytrzymałości na ściskanie klejonych połączeń zakładowych stali 316L po „szokach termicznych” 125
Marcin Kostrzewa, Mohammed Bakar, Anita Białkowska, Zbigniew Pawelec, Jowita Szymańska Wpływ rodzaju poliuretanu na własności mechaniczne kompozytu o strukturze IPN na bazie żywicy epoksydowej 131
Krzysztof Królikowski, Kazimierz Piszczek Rozdział mieszanin polipropylenu z poliestrem na separatorze igłowym 135
Marcin Nabiałek Zastosowanie żywicy epoksydowej Epidian 100 jako osnowy w kompozytach magnetycznych 139
Ewa Olewnik-Kruszkowska, Krzysztof Kowalski, Patrycja Kasperska, Józef Richert Wpływ promieniowania UV na właściwości mechaniczne poliaktydu napełnionego grafitem i szungitem 143
Paweł Pietrusiewicz, Marcin Nabiałek Wpływ zawartości osnowy polimerowej na właściwości magnetyczne amorficznego proszku Fe60Co10Y8W1B20 149
Ryszard Pilawka, Honorata Mąka, Dagmara Bosak Badania procesu sieciowania kompozycji epoksydowych z nanonapełniaczami węglowymi 152
Andrzej Pusz, Małgorzata Szymiczek Pomiary własności cieplnych kompozytów metodą quasistacjonarną 156
M. Siołek, M. Pasich, N. Henzel, M. Matlengiewicz Incremental calculation of sequence distribution of isotatic poly(isobutyl acrylate) and poly(sec-butyl acrylate) / Inkrementalne obliczenia rozkładu sekwencji dla izotaktycznego poli(akrylanu izobutylu) i poli(akrylanu sec-butylu) 161
Mariusz Skora, Grzegorz Fic, Wiesław Bacza Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w komputerowej symulacji degradacji polimerów 166
Zenon Tartakowski, Katarzyna Mydłowska Właściwości mechaniczne wyrobów wytworzonych technologią FDM 171
Aneta Tor-Świątek, Weronika Sawa, Lenka Markovicova Chropowatość i morfologia wytłaczanych kompozycji polimerowych napełnionych proszkiem żelaza 176
Łukasz Wierzbicki Gradientowe kompozyty epoksydowe napełniane stopem Wood’a 182
Mariola Wojciechowska, Monika Margol, Dariusz Kwiatkowski Sposoby ograniczania poziomu hałasu w zakładach produkcyjnych 187
Numer 2/15 PDF
Nr 3 Maj – Czerwiec 2015
Autor Tytuł Strona
Mohamed Bakar, Marcin Kostrzewa, Anita Białkowska, Karolina Łukasiewicz Badania właściwości mechanicznych żywicy poliestrowej zmodyfikowanej nanobentem i plastyfikatorem 196
Patrycja Bazan, Stanisław Kuciel Kompozyty na osnowie poli(oksymetylenu) POM wzmacniane włóknami bazaltowymi 200
Anita Białkowska, Mohamed Bakar, Marcin Kostrzewa, Marta Lenartowicz-Klik Wpływ temperatury i czasu dotwardzania nanokompozytów epoksydowo-poliuretanowych na ich wybrane właściwości fizykomechaniczne 205
Katarzyna Błoch Właściwości magnetyczne kompozytów z amorficznym wypełniaczem wytworzone przy różnym czasie nacisku  210
Elżbieta Bociąga, Milena Trzaskalska Analiza wpływu warunków przetwórstwa na właściwości użytkowe wyprasek z barwionego tworzywa ABS 214
Anna Czerniecka-Kubicka, Iwona Zarzyka, Marek Pyda  Kompleksowa analiza termiczna poli(n-izopropyloakryloamidu) 220
Marcin Dośpiał, Tomasz Kaczmarzyk, Rafał Matusiak, Marcin Gacek Własności optyczne oraz struktura molekularna silikonów na bazie para-(thio)phenoxyphenylu oraz para-(thio)phensulfaphenylu 224
Karol Hęclik, Barbara Dębska, Agnieszka Szyszkowska, Iwona Zarzyka Modelowanie kwantowo-mechaniczne potencjalnych modyfikatorów właściwości związków wielkocząsteczkowych na przykładzie pochodnych chinazoliny 229
Mariola Jastrzębska, Wojciech Jurczak Pianki poliuretanowe z odpadami poliestrowo-szklanymi 234
Wojciech Jurczak Laminat poliestrowo-szklany jako materiał w budowie jednostek pływających 238
Danuta Kotnarowska, Andrzej Kotnarowski Odporność na zużycie nanopowłok polimerowych 242
Sylwia Krzemińska Aplikacja nanocząstek grafenu do kompozytów polimerowych z przeznaczeniem na wyroby ochronne 247
Stanisław Kuciel, Karolina Musiał, Ewelina Zaher, Izabela Szewczyk Kompozyty na osnowie odpadowego polistyrenu wzmacniane włóknami i cząstkami 251
Dariusz Kwiatkowski, Michał Modławski, Tomasz Jaruga Symulacje komputerowe grubości ścianki butelki uzyskiwanej w procesie wytłaczania z rozdmuchiwaniem 256
Krzysztof Lewandowski, Kazimierz Piszczek, Jacek Mirowski, Katarzyna Skórczewska Modyfikacja kompozytów PE-LD/mączka drzewna nadtlenkiem 263
Danuta Matykiewicz, Mateusz Barczewski, Beata Dudziec Kompozyty epoksydowe wzmacniane włóknem bazaltowym 267
Paulina Mayer, Oliwia Trzaska, Martyna Dzięciołowska Wytrzymałość na odrywanie elementów hybrydowych metal–polimer wytwarzanych metodą wtryskiwania 271
Marcin Nabrdalik Rozkład naprężeń występujących w węźle tarcia endoprotezy całkowitej dwuprzedziałowej stawu kolanowego 275
Anna Rudawska, Beata Kowalska, Justyna Sukałczyk Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych z zastosowaniem różnych rodzajów klejów 279
Natalia Sitek, Stanisław Kuciel Biodegradowalne kompozyty polimerowe z nanocząstkami srebra i cząstkami naturalnymi na elementy sprzętu rehabilitacyjnego w weterynarii

285

Katarzyna Skórczewska, Jolanta Tomaszewska, Kazimierz Piszczek, Krzysztof Lewandowski Modyfikacja nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) nanorurkami węglowymi i grafitem 290
Michał Sobociński Wybrane zagadnienia współpracy UHMW PE z tkanką kostną 294
Iwona Zarzyka, Anna Czerniecka-Kubicka Modyfikacja pianek poliuretanowych grupami boranowymi i karbamidowymi 297
Numer 3/15 PDF
Nr 4 Lipiec – Sierpień 2015
Autor Tytuł Strona
Anita Białkowska, Marlena Dziubek, Joanna Giska, Barbara Płachta, Izabela Podgórska, Katarzyna Skrzyńska, Leszek Wianowski Bezizocyjanianowe polioksybutylenouretany kondensacyjne jako potencjalne modyfikatory materiałów epoksydowych 308
Anna Dzionek, Jolanta Pająk Biodegradacja wybranych poliolefin 314
Edyta Gibas, Grażyna Rymarz The influence of storage time of oxo-degradable polyethylene film on the mechanical properties 318
Karolina Głogowska, Janusz W. Sikora Właściwości lepkosprężyste polietylenu małej gęstości oznaczane podczas ściskania 324
Kornelia Kadac, Jacek Nowaczyk Wpływ procesu recyklingu na właściwości poli(tereftalanu etylenu) 329
Barbara Liszyńska, Janusz Zieliński, Gniewosz Marszałek, Lidia Kowalska, Damian Kościańczuk Wybrane aspekty oznaczania gęstości polietylenu małej gęstości 333
Agnieszka J. Nowak, Leszek A. Dobrzański Badania struktury geometrycznej powierzchni wewnątrzustrojowej protezy przełyku 337
Anna Rudawska, Beata Kowalska, Paweł Kubicki Wytrzymałość połączeń klejowych polimerów, wykonanych za pomocą wybranych klejów sztywnych i elastycznych 343
Emil Sasimowski Przyrostowe metody wytwarzania elementów z tworzyw polimerowych 349
Jowita Szymańska, Mohamed Bakar, Marcin Kostrzewa, Anita Białkowska Właściwości mechaniczne żywicy epoksydowej zmodyfikowanej nanobentem i poliuretanem 355
Numer 4/15 PDF
Nr 5 Wrzesień – Październik 2015
Autor Tytuł Strona
Krzysztof BORTEL, Grażyna KAMIŃSKA-BACHT The influence of the type of thermal stabilizer on the graying of poly(vinyl chloride) compositions under the action of UV light and moisture 376
Damian DZIANOK, Przemysław POSTAWA Zastosowanie nowoczesnych materiałów kompozytowych w przemyśle 389
KRÓLIKOWSKI Krzysztof, PISZCZEK Kazimierz, ŻUK Tomasz Urządzenie do demontażu elementów w recyklingu poużytkowych pojazdów 399
Iwona MICHALSKA-POŻOGA, Agnieszka STANISZEWSKA, Tomasz RYDZKOWSKI Zmiana właściwości mechanicznych i przenikalności folii wytworzonej z mieszanin polipropylenu z różnym udziałem recyklatów technologicznych i poużytkowych 403
Mirosław PLUTA, Ewa PIÓRKOWSKA Modyfikacja polilaktydu blokowymi kopolimerami na bazie glikolu propylenowego 408
Rafał STANIK, Andrzej CZULAK, Bartłomiej PRZYBYSZEWSKI, Maik GUDE Integracja układów elektronicznych w strukturze materiału kompozytowego 419
Beata SWINAREW Poliuretany – nowoczesne wszechstronne materiały. Część II – pianki poliuretanowe 428
Numer 5/15 PDF
Nr 6 Listopad – Grudzień 2015
Autor Tytuł Strona
Rafał Chatys, Krzysztof Piernik Modelowanie właściwości mechanicznych wyrobów lotniczych wytworzonych z kompozytów wzmocnionych włóknami 440
Dorota Czarnecka-Komorowska Wpływ recyklingu mechanicznego na odkształcalność i strukturę polioksymetylenu 446
Jolanta Janik Właściwości mieszanin polimerów termoplastycznych PBT/LDPE 451
Królikowski Krzysztof, Piszczek Kazimierz Rozdział na separatorze igłowym w różnej temperaturze ogrzewania 456
Dariusz Kwiatkowski, Michał Modławski, Tomasz Jaruga Analysis of flash pocket profile shape in an extrusion blow mould 460
Katarzyna Mydłowska, Zenon Tartakowski Właściwości mechaniczne wyrobów wytworzonych technologią FDM z poliamidu 467
Karolina Olszowska, Małgorzata Szymiczek Badania nieniszczące jako narzędzie oceny jakości kompozytów epoksydowo-szklanych wytwarzanych metodą autoklawu 473
Marcin Pasich, Krzysztof Bortel Wpływ warunków środowiska na właściwości elektryczne, fizykochemiczne i mechaniczne wybranych poliolefin 482
Michał Reszke, Marlena Środulska, Jarosław Paluch, Krzysztof Jasik, Hubert Okła, Jadwiga Gabor, Marta Łężniak, Beata Swinarew, Andrzej S. Swinarew Próba rekonstrukcji krtani przy użyciu technik prototypowania 3D z wykorzystaniem poliwęglanu Makrolon® 2600 487
Janusz W. Sikora, Anna Kliszowska, Björn Noack Właściwości mechaniczne kompozytu polietylenowego z proszkiem szklanym 493
Numer 6/15 PDF

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: