Spis treści Nr 1 Styczeń – Luty 2014

Autor

Tytuł

Strona

Agnieszka Bondyra, Małgorzata Chwał, Przemysław D. Pastuszak

Perspektywy zastosowań laserowych skanerów pomiarowych do analizy deformacji struktur komputerowych

4

Błażej Chmielnicki, Jarosław Konieczny

Właściwości kompozytów WPC o osnowie polietylenowej napełnionych z łupin orzechów

12

Andrzej Grządziela

Kadłuby laminatowe dla okrętów zwalczania min – problemy technologiczne

21

Mariola Jastrzębska, Wojciech Jurczak

Właściwości mechaniczne nanokompozytów

28

Piotr Krysiak, Aleksander Błachut, Tomasz Czapliński, Jerzy Kaleta

Wpływ rodzaju włókna oraz liczby warstw na wytrzymałość wielowarstwowej rury kompozytowej

34

Marcin Małek, Paweł Wiśniewski, Hubert Matysiak, Ryszard Sitek, Krzysztof Jan Kurzydłowski

Wpływ dodatku glikolu poli(etylenowego) na właściwości mas lejnych   do wytwarzania form ceramicznych na osnowie Sic do zastosowań w odlewnictwie precyzyjnym części turbin lotniczych

40

Beata Miksa, Marek J. Potrzebowski

Analiza syntetycznych polimerów biodegradowalnych metodą spektrometrii mas z udziałem matrycy (MALDI-TOF) kontra pomiary za pomocą wzmocnienia laserowej desorpcji/jonizacji (ELDI-TOF) z wykorzystaniem parylenu

50

Marcin Nabiałek

Właściwości magnetyczne i mikrostruktura kompozytów wytworzonych na bazie amorficznego stopu Fe60Co10 Y8Zr1B20 spajanego żywicą epoksydową

56

Ewa Olewnik-Kruszkowska, Patrycja Kasperska, Krzysztof Kowalski, Józef Richert, Jolanta Kowalonek

Wpływ promieniowania UV na właściwości powierzchniowe polilaktydu napełnianego grafitem

62

Przemysław D. Pastuszak, Małgorzata Chwał, Aleksander Muc, Jarosław Bieniaś

Identyfikacja defektów w cylindrycznych laminatach szklanych przy wykorzystaniu aktywnej termografii

68

Paweł Pietrusiewicz, Marcin Nabiałek, Marcin Dośpiał, Anna Bukowska

Wpływ wielkości frakcji proszku amorficznego Fe60Co10 Y8Zr1B20 na właściwości magnetyczne i mechaniczne kompozytu w osnowie polimerowej

76

Maciej Rojek, Małgorzata Szymiczek

Ocena wpływu dodatku regranulatu na własności opakowaniowej folii pęcherzykowej

82

Małgorzata Sierant, Beata Miksa

Fluorescencyjne nanolipopolimersomy jako bezpieczne kontrasty w diagnostyce medycznej

88

Adam Stawiarski, Aleksander Muc, Małgorzata Chwał

Metoda propagacji fal w analizie kompozytowych paneli cylindrycznych z delaminacją

92

Karol Szlęzak, Adrian Chlania, Janusz Rębiś, Joanna Daszek, Żaneta Kublik, Jakub Jaroszewicz, Michał J. Woźniak, Wojciech Święszkowski

Obrazowanie trójwymiarowych rusztowań kostnych zasiedlonych komórkami macierzystymi

100

Gabriel Wróbel, Małgorzata Szymiczk, Maciej Rojek

Charakterystyki cieplne w diagnostyce zmian starzeniowo-zmęczeniowych powłok kompozytowych

110

Numer 1/14 PDF

   

Spis treści Nr 2 Marzec – Kwiecień 2014

Autor

Tytuł

Strona

Marian Żenkiewicz, Tomasz Żuk, Ariusz Błaszkowski

Separacja elektrostatyczna mieszanin polimerowych różnych zawartościach PVC i PLA

128

Agnieszka Richert , Maciej Walczak, Wojciech Napieralski

Wpływ pochodnych PHMG na przenikalność pary wodnej i tlenu folii z PHB

135

Agnieszka Richert, Maciej Walczak, Rafał Adamczyk

Wpływ biodegradacji na zmianę wybranych właściwości kompozytów PCL z PHMG

140

Iwona Michalska-Pożoga

Wpływ procesu starzenia na właściwości mechaniczne PE-LD poddanego wielokrotnej recyrkulacji w układzie ślimakowych i ślimakowo-tarczowym

14

Halina Podsiadło, Wanda Nowak

Wpływ promieniowania na wybrane właściwości optyczne folii celulozowych

155

Łukasz Wierzbicki, Andrzej Pusz

Ocena własności tribologicznych żywicy epoksydowej napełnionej stopem Lipowitz’a

168

Monika Chomiak, Józef Stabik

Badania kąta zwilżania napełniaczy węglowych żywicami epoksydowymi

174

Jarosław Konieczny

Struktura i własności materiałów kompozytowych magnetycznie miękkich o osnowie silikonowej wzmacnianych nanokrystalicznymi proszkami stopu kobaltu

182

Wiktoria Leffler

Zastosowanie polimerów niedegradowalnych w stentach naczyniowych uwalniających leki

187

Numer 2/14 PDF

Spis treści Nr 3 Maj – Czerwiec 2014

Autor

Tytuł

Strona

Bogusław Królikowski

Substancje pochodzenia roślinnego do wytwarzania kompozycji polimerowych o charakterze biobójczym

195

Zbigniew Frąszczak, Bogusław Królikowski, Adam Buchelt

Perlit jako napełniacz tworzyw termoplastycznych

199

Błażej Chmielnicki

Zmiany wybranych własności mieszanin PE HD z recyklatami degradowanymi po ich kompostowaniu

203

Izabela Gajlewicz, Marta Lenartowicz

Nowe kierunki uniepalniania tworzyw polimerowych

216

Edyta Gibas

Folie polietylenowe : surowce i niezbędne dodatki

224

Tomasz Jachowicz, Branislav Duleba, Volodymyr Krasinskyi

Ocena technologiczności wyprasek wtryskowych na podstawie numerycznej symulacji wtryskiwania termoplastycznych tworzyw polimerowych

233

Wiktoria Leffler

Zastosowanie tworzyw polimerowych w zakresie ochrony jamy ustnej podczas uprawiania sportu

247

Beata Swinarew

Poliuretany : nowoczesne wszechstronne materiały. Cz. 1, Charakterystyka ogólna

252

Małgorzata Szymiczek, Maciej Rojek, Gabriel Wróbel

Ocena stopnia utraty własności wytrzymałościowych kompozytowych powłok nawijanych

260

Jerzy Krasoń

Trójwarstwowe rury z PE-HD do przesyłania wody

265

Numer 3/14 PDF

   

Spis treści Nr 4 Lipiec – Sierpień 2014

Autor

Tytuł

Strona

Kamil Żelazek, Janusz W. Sikora, Ivan Gajdos

Właściwości i przetwarzalność kompozytów polipropylenowych a rodzaj i ilość napełniacza. Cz. 1, Charakterystyka badań

276

Włodzimierz Baranowski, Paweł Palutkiewicz

Technologiczne aspekty wytwarzania zbiorników wielkogabarytowych z tworzyw polimerowych

284

Mateusz Chyra

Badania właściwości rur po procesie starzenia elektrochemicznego

293

Bogdan Langier, Krzysztof Werner, Włodzimierz Baranowski

Modyfikacje betonu dodatkiem rozdrobnionego polipropylenu

299

Beata Łukaszewicz, Iwona Zarzyka

Pianki o obniżonej palności modyfikowane grupami oksamidowymi i kwasem borowym

305

Magdalena Maciejewska, Katarzyna Głogowska

Nowe przyśpieszacze wulkanizacji elastomerów

312

Anna Rudawska, Katarzyna Głogowska

Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych przy użyciu klejów epoksydowych

320

Anna Rudawska, Ewelina Kasperek

Wytrzymałość połączeń klejowych utwardzanych w podwyższonej temperaturze

326

Anna Rudawska, Beata Kowalska

Wybrane zagadnienia klejenia rur z polichlorku winylu stosowanych w instalacjach wodociągowych

332

Zenon Tertakowski, Mateusz Kosyl, Justyna Lewandowska-Kosyl

Odporność ogniowa kompozytów EVA modyfikowanych grafitem ekspandującym

340

Zenon Tertakowski, Justyna Lewandowska-Kosyl, Mateusz Kosyl

Właściwości przetwórcze kompozytów polipropylenowych modyfikowanych grafitem ekspandowanym

344

Oliwia Trzaska, Anna Dmitruk, Łukasz Kornacki, Roman M. Wróblewski, Jacek W. Kaczmar

Zastosowanie żywic epoksydowych jako warstw pro-adhezyjnych w wytwarzaniu kompozytów polimer-metal metodą wtryskiwania

349

Dominik Grzeszczak, Przemysław Postawa

Właściwości materiałów pochodzących z recyklingu pojazdów na przykładzie zbiorników paliwowych z PE-HD poddanych wielokrotnemu przetwórstwu

356

Numer 4/14 PDF

Spis treści Nr 5 Wrzesień – Październik 2014

Autor

Tytuł

Strona

Kamil Żelazek, Janusz W. Sikora, Ivan Gajdos

Właściwości i przetwarzalność kompozytów polipropylenowych a rodzaj i ilość napełniacza. Cz. 2, Wyniki badań

368

Jacek Andrzejewski, Marcin Dembicki, Olga Kołodziejczak

Zastosowanie urządzenia o zmodyfikowanej konstrukcji w pomiarach przebijalności

375

Mateusz Barczewski, marek Szostak, Maciej Radajewski, Krzysztof Tomaszewicz, Kamil Stolnicki

Wpływ warunków przetwórstwa na właściwości kompozytu poliwęglanu napełnionego włóknem szklanym

381

Karol Bula, Leszek Różański, Maciej Buczkowski

Badania procesu wtryskiwania z wykorzystaniem termografii w podczerwieni

386

Danuta Chmielewska, Mateusz Barczewski

Palność i właściwości termiczne kompozytów epoksydowych napełnionych odpadowym poliestrem BMC

394

Monika Dobrzańska-Mizera, Mateusz Barczewski

Wpływ dodatku napełniacza organicznego na właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie polipropylenu

399

Krystyna Kelar, Kinga Mencel

Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i właściwości nanokompozytów poliamid 6/nanorurki haloizytowe

405

Krzysztof Lewandowski, Kazimierz Piszczek, Stanisław Zajchowski, Jacek Mirowski, Bartosz Majchrowicz

Wyznaczanie charakterystyki reologicznej tworzyw polimerowych przy dużych wartościach szybkości ścinania

410

Agnieszka Marciniak

Polimery wzmacniane włóknami metalowymi

415

Monika Margol, Dariusz Kwiatkowski, Anna Wackowska

Wpływ parametrów tolerancji skrętowej na skurcz termiczny polipropylenowej przędzy włókienniczej stosowanej do produkcji tkanin filtracyjnych          

422

Paweł Palutkiewicz

Badanie wybranych właściwości i struktury kompozytu porowatego z PP napełnionego talkiem

427

Andrzej Pusz, Małgorzata Szymiczek

Ocena wpływu anizotropii płyt wytłaczanych z polietylenu dużej gęstości na wytrzymałość zmęczeniową

436

Agnieszka Richert, Maciej Walczak, Rafał Adamczyk, Wojciech Napieralski

Podatność folii PHB i jej mieszanin na biodegradację w osadzie czynnym, wodzie rzecznej, morskiej

443

Marek Szostak, Natalia Antczak, Mateusz Barczewski, Jacek Andrzejewski, Tomasz Klepka

Kompozyty polimerowe z zeolitami

451

Małgorzata Szymiczek

Wpływ degradacji termiczno-zmęczeniowej na własności wytrzymałościowe kompozytów poliestrowo-szklanych

458

Mariola Wojciechowska, Dariusz Kwiatkowski, Wioletta Tuzikiewicz

Wpływ włókna szklanego na właściwości mechaniczne i krystaliczność kompozytów POM i PA6

462

Numer 5/14 PDF

Spis treści Nr 6 Listopad – Grudzień 2014

Autor

Tytuł

Strona

Mohammed Bakar, Anita Białkowska Marcin Kostrzewa, Mara Lenartowicz-Klik, Jowita Szymańska

Wpływ ciężaru cząsteczkowego modyfikatora poliueratonowego na wybrane właściwości nanokompozytów epoksydowo-poliuretanowych

472

Patrycja Bazan, Stanisław Kuciel, Zygmunt Dziechciowski

Ocena możliwości wytwarzania spienionego polistyrenu modyfikowanego cząstkami naturalnymi dla zwiększenia wytrzymałości i zdolności do pochłaniani dźwięku

477

Wojciech Błażejewski, Tomasz Czapliński, Grażyna Ziętek

Metoda homogenizacji w modelowaniu materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknem ciągłym ułożonym według wzorców mozaikowych

482

Piotr Czarnocki

Preimpregnaty VBO szansą dla małych wytwórni lotniczych

489

Piotr Czarnocki, Jan Tomasiewicz, Mariusz Szwedo, Marek Chalimoniuk

Definiowanie obciążeń niszczących z uwzględnieniem możliwości metod kontroli jakości

494

Ryszard Gąsiorowski, Szymon Rojewski, Krzysztof Bujnowicz, Dorota Wesołek, Hieronim Maciejewski, Rafał Wójcik

Wpływ winylo-funkcyjnych polisiloksanów na palność kompozytów wypełnionych włóknem naturalnym

499

Marcin Kostrzewa, Mohamed Bakar, Anita Białkowska, Zbigniew Pawelec, Jowita Szymańska

Kompozyty na bazie żywicy epoksydowej wzmocnione nanocząsteczkami i włóknami szklanymi

502

Stanisław Kuciel, Paulina Kuźniar, Rafał Bogucki

Kompozyty na osnowie biopoliamidu z mączką łupin orzecha modyfikowane powierzchniowo nanocząsteczkami srebra

507

Paulina Mayer, Katarzyna Pietrzak

Ocena odporności na uderzenia powłok epoksydowych, poliestrowych i polietylenowych na stalowych podłożach

512

Ryszard Pilawka, Honorata Mąka, Andrzej Czulak

Badania procesu sieciowania jednoskładnikowych żywic epoksydowych ASSET®

517

Mariola Sądej, Ewa Andrzejewska, Kinga Cyrulik

Krzemionka/tlenek glinu jako napełniacz kompozytów polimerowych otrzymywanych metodą fotopolimeryzacji

522

Roman Świtkiewicz, Wojciech Frączek, Jędrzej Marsjanowski

Technika wytwarzania bezadhezyjnych połączeń metal-kompozyt (BPMK) w strukturach preimpregnatów VBO

526

Jowita Szymańska, Mohamed Bakar, Marcin Kostrzewa, Anita Białkowska

Właściwości adhezyjne kompozytów hybrydowych żywicy epoksydowej zawierających nanobent i modyfikator polimeryczny

530

Małgorzata Szymiczek

Ocena wpływu starzenia na własności poliuretanu stosowanego w medycynie

534

Jan Tomasiewicz, Piotr Czarnocki

Nośność i postacie zniszczenia bezadhezyjnego połączenia metal-kompozyt do wprowadzenia obciążeń skupionych w struktury kompozytowe preimpregnatów węglowych

537

Tomasz Garbacz, Ludmila Dulebova

Zastosowanie termowizji w ocenie procesu wytłaczania

542

Krzysztof Królikowski, Kazimierz Piszczek

Rozdział mieszanin tworzyw polimerowych na separatorze igłowym

547

Meljon A., Błędzki A. K., Stańkowska-Walczak D.

Polipropylen wzmacniany mikrowłóknami drzewnymi jako materiał kompozytowy do wytryskiwania cienkościennego

551

Marcin Pasich, Maria Siołek, Norbert Henzel, Marek Matlengiewicz

Wykorzystane spektroskopii 13C NMR do badania rozkładu sekwencji konfiguracyjnych poli(akrylanu n-butylu)

555

Bronisław Samujło, Janusz W. Sikora

Wybrane aspekty funkcjonowania układu uplastyczniającego wytłaczarki ze zmodyfikowaną strefą zsypu

562

Katarzyna Skórzewska, Jolanta Tomaszewska, Kazimierz Piszczek, Krzysztof Lewandowski

Wytwarzanie i właściwości nanokompozytów modyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC) z nanorurkami węglowymi (MWCNT)

567

Diana Tartakowska, Zenon Tartakowski

Właściwości przetwórcze kompozytów polipropylenowych z napełniaczem w postaci rozdrobnionej słomy ryżowej

572

Numer 6/14 PDF

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: