Spis treści Nr 1 Styczeń – Luty 2012

Autor

Tytuł

Strona

Monika Margol, Janusz W. Sikora

Granulowanie i mikrogranulowanie tworzyw polimerowych

4

Karolina Śladowska, Joanna Izdebska, Halina Podsiadło

Zastosowanie farb PVC i PU-PVB w druku wewnętrznym laminatów trójwarstwowych przeznaczonych do sterylizacji

12

Marek Kozłowski, Marek Rudowski

:Modyfikacja właściwości materiałów polimerowych pochodzących z odpadów urządzeń elektrycznych i elektroniki

22

Gabriel Wróbel, Maciej Rojek, Józef Stabik

Technologie nakładania powłok polimerowych w instalacjach odsiarczania spalin

27

Błażej Chmielnicki

Optymalizacja wielokryterialnego doboru materiału w procesie projektowania wytworu

32

 

Numer 1/12 PDF

  
     

Spis treści Nr 1 Marzec – Kwiecień 2012

Autor

Tytuł

Strona

Bronisław Samujło, Janusz W. Sikora

Badania wybranych właściwości granulatu z poli(chlorku winylu)

60

A. Pusz, Z. Trojnacki

Modelowanie pomiarów przewodności cieplnej z wykorzystaniem frogramu „FEMM”

71

Józef Richert, Mariusz Błaszkowski, Dariusz Łubkowski

Opracowanie pojemnika do przechowywania materiałów stosowanych w medycynie

80

Łukasz Wierzbicki, Józef Stabik, Krzysztof Sitek

Podstawowe własności mechaniczne kompozytu epoksydowo-bazaltowego

86

Monika Ostapiuk, Jarosław Bieniaś, Patryk Jakubczak, Barbara Surowska

Identyfikacja nieciągłości w kompozytowych panelach sandwiczowych w wykorzystaniem mikrotomografie komputerowej

93

Krzysztof Majerski, Jarosław Bieniaś, Monika Ostapiuk

Identyfikacja porowatości w kompozytach węglowo i szklano/epoksydowych metodą mikrotomografii komputerowej

98

Dariusz Krawczuk

Tworzywa polimerowe do rozciągania próżniowego i ich właściwości

103

 

Numer 2/12 PDF

   
     

Spis treści Nr 3 Maj – Czerwiec 2012

Autor

Tytuł

Strona

Aleksander Banaś, Małgorzata Chwał, Aleksander Muc

Komputerowe modelowanie nanorurek weglowych

124

Marek Barski, Małgorzata Chwał, Piotr Kędziora

Numerical simulation of anisotropic particles in magnetic fluids

127

Wojciech Błażejewski, Jerzy Kaleta, Zbigniew Kamyk, Radosław Rybczyński

Wytwarzanie i badana jezdni kompozytowego mostu pontonowego

131

Elżbieta Bociąga, Paweł Palutkiewicz

Wpływ wielokrotnego przetwórstwa na właściwości i strukturę wyprasek z PE-HD z dodatkiem poroforu

136

Elżbieta Bociąga, Przemysław Postawa, Milena Trzaskalika

Wpływ środków barwiących oraz warunków procesu wytryskiwania na właściwości mechaniczne ABS

143

Damian Brodniewicz, Karolina Bierońska, Wojciech Błażejewski

Odkształcenie termiczne struktur kompozytowych typu metal-włókna węglowe

147

Anna Brzozowska-Stanuch, Stanisław Rabiej, Ewa Sarna, Marek Maślanka

Wpływ dodatków(nanorurek węglowych, montmorylonitu oraz pigmentu) na proces degradacji polipropylenu

152

Anna Brzozowska-Stanuch, Stanisław Rabiej, Jan Nowak, Anna Gołda-Kopek

Badania zmiany barwy oraz struktury cząsteczkowej kompozytów izotaktycznego polipropylenu w czasie przyspieszonego starzenia

162

Rafał Chatys

Modelowanie parametrów wytrzymałościowych kompozytów włóknistych z uwzględnieniem teorii łańcuchów Markowa

169

Mirosław Cholewa, Dawid Celina, Anna Dulęba

Wytrzymałość na ściskanie kompozytów AlSi11/beton z polimerem siarkowych

174

Leszek A. Dobrzański, Agnieszka Mucha

Wpływ nanorurek węglowych na własności wytrzymałościowe nanokompozyów

179

Mirosława El Fray, Michał Rybko

Ocena struktury fazowej i właściwości zmęczeniowych nowych poliestrów multiblokowych modyfikowanych manometryczną krzemionką

184

Ryszard Gąsiorowski, Szymon Rojewski, Dorota Wesołek, Rafał Wójcik

Wpływ modyfikacji chemicznych włókien naturalnych na palność kompozytów poliuretanowych

189

Krzysztof Gorący, Ryszard Pilawka

Wykorzystanie promieniowania terahercowego do badania wad kompozytów polimerowych

194

Ivan Grygorchak, Fedor Ivanshchyshyn, Roman Shvets, Nadiya Pokladok, Zinovij Stoisko

Intercalated nanohybride structures of non-organic/organic polimer of GaSe<PAN> and GaSe<PAN+J2>configuration

200

Patryk Jakubczak, Jarosław Bieniaś, Krzysztof Dragan

Odporność kompozytów epoksydowo-węglowych na uderzenia udarowe przy niskich prędkościach

205

Jolanta Janik, Justyna Krzak-Roś

Właściwości mechaniczne kompozytów PET-SiO2

210

Mariola Jarzębska, Wojciech Jurczak

Kompozyty z odpadami poliestrowo-szklanymi oraz nanonapełniaczem

214

Ewa Juskowiak, Radosław Rybczyński, Janusz Kurowski, Krzysztof Jamroziak

Koncepcja osobistej osłony balistycznej z wykorzystaniem tkanin aramidowych i węglików spiekanych

217

Piotr Kędziora

Wyboczenie struktur kompozytowych z warstwami piezoelektryków

222

Marcin Kostrzewa, Mohamed Bakar, Jowita Szymańska, Zbigniew Pawelec

Właściwości mechaniczne i termiczne kompozytów na bazie żywicy epoksydowej zmodyfikowanej nanocząstkami

226

Danuta Kotnarowska

Wpływ czynników eksploatacyjnych na stan powierzchni powłok epoksydowych i poliuretanowych

230

Wojciech Kucharczyk, Paweł Przybyłek

Ablacyjne właściwości termoochronne epoksydowych kompozytów przekładkowych

235

Stanisław Kuciel, Paulina Kuźniar, Rafał Bogucki

Biokompozyty w osnowie poliamidu z surowców odnawialnych

240

Marta Machnicka-Hławiczka, Arkadiusz Kulawik, Jacek Mamos, Jakub Steinhoff

Materiały kompozytowe z odpadów włóknistych pochodzących z samochodów

245

Paulina Mayer, Jacek W. Kaczmar

Odporność na uderzenia wybranych powłok polimerowych na substratach stalowych

250

Ewa Olewnik, Michał Krajenta, Wojciech Czerwiński

Wpływ ilości kompatybilizatora na właściwości kompozytów na bazie polietylenu

254

Ewa Olewnik, Piotr Milcarz, Wojciech Czerwiński

Wpływ warunków mieszania i wytłaczania na właściwości wytrzymałościowe polietylenu

258

Monika Ostapiuk, Barbara Surowska

Charakterystyka mikrostrukturalna wybranych laminatów metalowo-włóknistych

262

Joanna Pach

Możliwości i problemy związane z wtórnym zagospodarowaniem spienionych(porowatych) poliuretanów na przykładzie przedsiębiorstwa zbiórki i recyklingu odpadów elektronicznych i elektrycznych

266

Ryszard Pilawka, Magdalena Urbala

Influence of allyl alkyl ethers on mechanical strength and thermal resistance of epoxy-ether composites

271

Mirosław Pluta, Ewa Piórkowska-Gałęska

Struktura i właściwości polilaktydu modyfikowanego ciekłymi poliglikolami o różnej strukturze blokowej

275

Aleksandra Rybak, Zbigniew J. Grzywna, Waldemar Kaszuwara, Gabriela Dudek

Wpływ rodzaju matrycy polimerowej i proszku magnetycznego na własności permeacyjne magnetycznych membran kompozytowych

276

Michał Sobociński, Nabrdalik Marcin

PVD jako metoda modyfikacji warstwy wierzchniej biomateriałów metalowych stosowanych w parach trących z polietylenem UHMWPE

280

Jowita Szymańska, Mohamed Bakar, Marcin Kostrzewa, Aneta Kowalska

Właściwości mechaniczne kompozytów hybrydowych żywicy epoksydowej zawierających krajowy montmorylonit i kauczyk reaktywny

285

Agnieszka Wasąg

Polymers sorbents for control of enzyme level

289

Marian Żenkiewicz, Krzysztof Moraczewski, Józef Richert, Magdalena Stepczyńska

Wytrzymałość adhezyjna złącz kompozytów polilaktydowych i farb drukarskich

295

Numer 3/12 PDF

   
     

Spis treści Nr 4 Lipiec – Sierpień 2012

Autor

Tytuł

Strona

Krzysztof Bortel

Wpływ ilości i rodzaju plastyfikatora na zużycie ścierne plastyfikowanego PVC

304

Adam Gnatowski

Numeryczne modelowanie rozkładu temperatury wyprasek w gnieździe termostatowej formy wytryskowej

309

Tatiana Karkoszka, Łukasz Wierzbicki

Minimalization of environmental risk by application of the integrated permission in plastic processing(Minimalizacja ryzyka środowiskowego poprzez wykorzystanie pozwolenia zintegrowanego w przetwórstwie tworzyw sztucznych)

316

Piotr Krysiak, Paweł Gąsior, Jerzy Kaleta, Radosław Rybczyński

Metodyka pomiaru odkształceń, wywołanych kontrolowanym naciągiem włókna, w warstwie zewnętrznej kompozytu nawijanego

320

Dariusz Kwiatkowski, Mariola Wojciechowska, Damian Szymański

Ocena wpływu procesu nagrzewania na właściwości termomechaniczne kompozytu poliacetalu z włóknem szklanym

325

Joanna Lenża, Henryk Rydarowski

Palność i właściwości mechaniczne polietylenu z uniepalniaczami bezhalogenowymi

330

Monika Margol, Włodzimierz Baranowski, Adam Jakubas

Materiały polimerowe stosowane w przemyśle odzieżowym. Część I. Tkaniny przeznaczone do produkcji odzieży codziennego użyku

335

Sebastian Pawlak, Grzegorz Muzia

Detekcja przemieszczeń warstw włókien wzmacniających w kompozytach epoksydowo-węglowych metodą termografii aktywnej

341

Andrzej Pusz, Katarzyna Michalik

Badanie rozkładu własności tworzywa ścianki rur z polietylenu dużej gęstości (PEHD) na podstawie próby rozciągania udarowego

345

Agnieszka Richert, Maciej Walczak

Wpływ chitozanu na wybrane właściwości kompozytów polilaktydowych

348

Józef Richert

Wpływ kredy na właściwości mechaniczne i reologiczne kompozytów polilaktydowych

352

Józef Stabik, Sebastian Pawlak, Monika Chomiak, Grzegorz Muzia

Ilościowa ocena zawartości proszku węgla w kompozytach o osnowie polimerowej metodą tomografii aktywnej

361

Łukasz Wierzbicki, Andrzej Pusz, Justyna Koziarska

Wpływ środowiska korozyjnego na jakość powłok lakierniczych

365

Łukasz Wierzbicki, Małgorzata Szymiczek, Andrzej Pusz

Przyczyny uszkodzeń instalacji kanalizacyjnych z tworzyw termoplastycznych

370

Gabriel Wróbel, Małgorzata Szymiczek, Marcin Stawarz, Maciej Rojek

Topografia powierzchni okładzin ciernych w skojarzeniach par typu tarcza hamulcowa-okładzina cierna

374

Marcin Wrzesiński, Joanna Mażulis, Paweł Gąsior

Kompozytowe wzmocnienia konstrukcji mostów stalowych

378

Numer 4/12 PDF

   
     

Spis treści Nr 5 Wrzesień – Październik 2012

Autor

Tytuł

Strona

Jacek Andrzejewski, Mateusz Barczewski

Wpływ zawartości nanomodyfikatorów POSS na podstawowe właściwości mechaniczne polietylenu PELD i PEHD

392

Jacek Andrzejewski, Marek Szostak

Ocena jakości polietylenowych elementów konstrukcyjnych, z wykorzystaniem klasycznych badań wytrzymałościowych

397

Włodzimierz Baranowski, Paweł Palutkiewicz

Głowica wytaczarska rur polimerowych

404

Mateusz Barczewski, Danuta Chmielewska, Tomasz Sterzyński, Jacek Andrzejewski

Ocena właściwości nukleowanego izotaktycznego polipropylenu modyfikowanego silseskwioksanami

409

Katarzyna Biruk-Urban, Józef Kuczmaszewski

Badania wytrzymałości połączeń klejowych w podwyższonej temperaturze po modyfikacji żywicy epoksydowej montmorylonitem

409

Elżbieta Bociąga, Monika Kula, Katarzyna Mazik

Wpływ temperatury na charakterystyki odkształceniowo-naprężeniowe wyprasek wtryskowych obciążonych cyklicznie

414

Paulina Dmowska, Władysław M. Rzymski, Kinga Bociong

Badanie mieszanin kauczuku chloroprenowego i uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego

418

Filip Górski, Radosław Wichniarek, Jacek Andrzejewski

Wpływ temperatury na charakterystyki odkształceniowo-naprężeniowe

424

Filip Górski, Radosław Wichniarek, Jacek Andrzejewski

Wpływ orientacji części na wytrzymałość modeli ABS wytwarzanych techniką modelowania uplastycznionym tworzywem polimerowym

428

Mariusz Kłonica, Józef Kuczmaszewski

Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA6 po ozonowaniu

436

Mariusz Kłonica, Józef Kuczmaszewski

Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejowych połączeń zakładkowych po oczyszczaniu mechanicznym i ozonowaniu poliamidu PA6

441

Józef Kuczmaszewski, Anna Rudawska

Modyfikacja kleju epoksydowego napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia – badania porównawcze wytrzymałości połączeń klejowych

446

Dariusz Kwiatkowski, Mariola Wojciechowska

Analiza numeryczna skurczu objętościowego w kompozytach poliacetalowych z włóknem szklanym

452

Ryszard Lipski

Badania w zakresie recyklingu polimerów styrenowych stosowanych do budowy sprzętu elektrycznego i elektronicznego

456

Rafał Malinowski, Marian Żenkiewicz

Radiacyjne sieciowanie polilaktydu

458

Monika Margol

Metody wytwarzania wybranych włókien polimerowych

463

Monika Margol, Paweł Palutkiewicz, Katarzyna Mazik

Wpływ parametrów przetwórstwa procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem na wybrane właściwości wytworów z polietylenu

468

Krzysztof Moraczewski, Piotr Rytlewski, Marian Żenkiewicz, Tomasz Karasiewicz, Magdalena Stepczyńska

Wybrane właściwości nowego kompozytu o osnowie z poli(ε-kaprolaktamu)(PA6)

474

Katarzyna Mazik, Tomasz Jaruga, Michał Modławski

Wpływ zróżnicowania temperatury formy wtryskowej na odkształcenia wyprasek z PMMA i MABS

478

Ariadna Nowicka, Piotr Ziobrowski, Mirosław Szybowicz, Mariola Sądej-Bajerlein, Ewa Andrzejewska, Mirosław Drozdowski

Proces fotopolimeryzacji mieszanin akrylan/nanokrzemionka – badany metodami spektroskopii rozproszeniowej

485

Paweł Palutkiwicz, Jakub Wawrzyniak

Wpływ warunków uplastyczniania na właściwości strukturę wyprasek z PE-HD z poroforem

489

Anna Rudawska, Ewelina Cimek, Beata Kowalska

Wybrane aspekty utwardzania kompozycji klejowych epoksydowych

495

Anna Rudawska, Józef Kuczmaszewski

Badania porównawcze efektów modyfikacji żywic epoksydowych napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia dla wybranych utwardzaczy

500

Anna Rudawska, Piotr Sztorc, Krzysztof Kujan

Wpływ wybranych czynników konstrukcyjnych na wytrzymałość połączeń klejowych PVC oraz PMMA

505

Janusz W. Sikora, Bronisław Samujło

Wpływ długości granulki na wybrane charakterystyki procesu wytłaczania

511

Aleksandra Smejda-Krzewicka, Kinga Bociong, Justyna Skrodzka, Adam Piwowarczyk, Władysław M. Rzymski

Przegląd metod recyklingu wyrobów gumowych

518

Elżbieta Bociąga, Damian Szymański

Wpływ warunków wtryskiwania na połysk i strukturę wyprasek wtryskowych z kompozytu polipropylenu z talkiem

523

Zenon Tertakowski, Mateusz Kosy

Modyfikacja kompozytów polimerowych z napełniaczami grafitowymi

527

Monika Trojanowska-Tomczak, Ryszard Steller

Wytwarzanie i właściwości kompozytu PVC ze stopem Wooda o strukturze wzajemnie przenikających się sieci

531

Radosław Wichniarek, Filip Górski, Wiesław Kuczko

Analiza wpływu stopnia wypełnienia wyrobów wytwarzanych meodą modelowania uplastycznionym tworzywem polimerowym na ich dokładność kształtową

535

Iwona Michalska-Pożoga

Proces starzenia a właściwości przetwórcze PE-LD po wielokrotnym wytłaczaniu

541

Monika Margol, Włodzimierz Baranowski, Adam Jakubas

Materiały polimerowe stosowane w przemyśle odzieżowym. Część II. Tkaniny przeznaczone do produkcji odzieży ochronnej i specjalnego przeznaczenia

546

 

Numer 5/12 PDF

   
     

Spis treści Nr 6 Listopad – Grudzień 2012

Autor

Tytuł

Strona

Jolanta Biegańska, Marcin Landrat

Ocena właściwosci paliwowych odpadowych tworzyw sztucznych z branży elektronicznej

556

Andrzej Łędzki, Abdullah Al Mamun, Piotr Franciszczak

PLA napełniane mikrowłóknami lignocelulozowymi : porównanie metod przetwórstwa

561

Dotora Czarnecka-Komorowska, Krzysztof Nadolny

Ocena właściwości mechanicznych i reologicznych recyklatów polietylenowych uzyskanych w procesie pulweryzacji

564

Tomasz Garbacz

Opakowania biodegradowalne z tworzyw polimerowych

568

Paulina Jakubowska, Arkadiusz Kloziński

Folie kompozytowe o wysokim stopniu napełnienia węglanem wapnia : odporność na degradację chemiczną i środowiskową

573

Jolanta Janik, Grzegorz Krala, Grzegorz Pilawka, Krzysztof Gorący

Wpływ kompatybilizatora i warunków przetwórczych na właściwości mieszanin PC/PP

578

Mariola Jastrzębska, Wojciech Jurczak

Wpływ nanonapełniacza na absorpcję wody kompozytów z odpadami poliestrowo-szklanymi

582

Krystyna Kelar, Kinga Mencel

Badanie wybranych właściwości odpadowej folii polietylenowej

587

Arkadiusz Kloziński, Paulina Jakubowska

Wpływ cyklicznych obciążeń na właściwości wytrzymałościowe mieszanin polipropylen/polistyren w funkcji krotności przetwórstwa

590

Agnieszka Kozłowska

Otrzymywanie biodegradowalnych mikrokapsułek polimerowych z udziałem glutationu

595

Paulina Kuźniar, Stanisław Kuciel, Janusz Mikuła

Ocena możliwości wytwarzania pojemników rozdmuchiwanych z poużytkowego recyklatu PE-HD z dodatkiem tufu jako kompatybilizatora

598

Rafał Malinowski, Marian Lenkiewicz, Janusz Dzwonkowski

Badania wpływu wielofunkcyjnego oligomeru na niektóre właściwości polilaktydu

602

Anna masek, Marian Zaborski

Kompozyty elastomerowe z odnawialnych surowców

606

Iwona Michalska-Pogoża, Tomasz Rydzkowski

Jakość regranulatu wykonanego z zadrukowanych folii wytłaczanych w układzie jednoślimakowym i kaskadowym

609

Ewa Olewnik, Anna Kilian, Józef Richert

Wpływ promieniowania UV na właściwości powierzchniowe kompozytów polilaktydowych

614

Ryszard Pilawka, Magdalena Ubrala

Wpływ wprowadzenia eterów allilowych na odporność termiczną materiałów epoksydowo-eterowych

619

Natalia Pilip, Paulina Kuźniar, Stanisław Kuciel

Biodegradowalne kompozyty modyfikowane śrutą roślinną

622

Mirosława Prychoń, Anita Przepiórkowska, Yves-Herve Tshela Ntumba, Aleksandra Tadeusiak

Wpływ modyfikowanej odpadowej keratyny na zdolność do biorozkładu syntetycznego kauczuku butadienowo-styrenowego SBR

627

Joanna Rokicka, Dominik Kotowski, Ryszard Ukielski

Poli(oksyetyleno-b-tereftalan trimetylenu) : synteza, struktura, degradacja

632

Tomasz Rydzkowski, Iwona Michalska-Pożoga

Zmiany barwy podczas wielokrotnego wytłaczania PELD

637

Kamila Sałasińska, Joanna Ryszkowska

Kompozyty z odpadów folii PEHD i napełniacza roślinnego w postaci łuski owsa

342

Bronisław Samujło

Recykling materiałowy tworzyw stosowanych w pojazdach

647

Marta Sroka, Paulina Kuźniar, Stanisław Kuciel

Kompozyty na osnowie poliamidu z surowców odnawialnych napełniane włóknami naturalnymi i syntetycznymi

649

Ryszard Steller, Anna Skoro, Wanda Meissner, Grażyna Kędziora

Pulweryzacja w wytłaczarce odpadowego PE-LD napełnionego kredą

653

Konrad Sulak, Tomasz Mik, Małgorzata Lichocie, Beata Witkowska, Krystyna Wierus, Izabela Krucińska

Modyfikowane włókniny polipropylenowe o zwiększonej podatności na fotodegradację wytwarzane metodą spun-bonded

657

Dariusz Skutera, Piotr Czyżewski

Badanie procesu rozdrabniania i cięcia odpadów wtryskowych z kopolimeru jonomerowego Surlyn®

662

Konrad Szustakiewicz, Bartłomiej Podlański, Jacek Pigłowski

Nanokompozyty z mieszaniny odpadów PA6, PELD i warstwowych glinokrzemianów

666

Aleksandra Tadeusiak, Anita Przepiórkowska, Mirosława Prochoń, Yves-Herve Tshela Ntumba

Wpływ hydrolizatu enzymatycznego kolagenu na właściwości kauczuku XNBR sieciowanego w różnych układach

671

Zenon Tartakowski, Mateusz Kosy

Właściwości przetwórcze recyklatowych kompozytów polietylenowych modyfikowanych recyklatem z włóknami węglowymi

676

Ryszard Wasilewski, Aleksander Sobolewski

Problem zagospodarowania odpadów ze strzępienia samochodów wycofanych z eksploatacji

680

Anna Wojtala, Marcin Romanowski, Anna Pietruszka, Stanisław Kudła

Pochodne gliceryny technicznej jako modyfikatory kompozytów polietylenowych o zmniejszonej palności

683

Yves-Herve Tshela Ntumba, Anita Przepiórkowska, Mirosława Prochoń

Porównanie wpływu rodzaju hydrolizatu keratyny na właściwości mechaniczne karboksylowanego lateksu butadienowo-styrenowego

687

Marian Żenkiewicz, Tomasz Żuk, Krzysztof Królikowski

Metody sortowania odpadów tworzyw polimerowych

692

Maciej Rojek, Małgorzata Szymiczek, Gabriel Wróbel

Ocena wpływu wybranych parametrów termoformowania na rozkład grubości ścianki wyrobu

699

Błażej Chmielnicki, Karol Kożuch

Wybrane aspekty użytkowania stolarki okiennej z tworzyw PVC

703

 

Numer 6/12 PDF

   

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: