1

2

3

4

5

6

7

8

9Spis treści

 


Artykuł zgłoszony do druku powinien być zakończony ponumerowanym wykazem literatury wykorzystanej i cytowanej w artykule w kolejności występowania w tekście. Numery przytaczanych tekstów należy umieścić w nawiasach kwadratowych np. [2, 4, 8] lub [3÷9].

Przy cytowaniach z książek podać należy kolejno:
• nazwisko autora (nazwiska autorów), inicjał imienia (inicjały imion), a w przypadku pracy zbiorowej należy podać nazwisko redaktora, inicjał imienia, informację "Praca zbiorowa pod red. ... ",
• pełny tytuł dzieła w oryginale (czcionką pochyloną),
• nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania, numer strony (numery stron), na których znajduje się cytowana informacja.

W przypadkach cytowania z czasopism należy podać kolejno:
• nazwisko autora głównego, inicjał imienia autora głównego, współautorów lub dopisek "i inni" w przypadku większej liczby autorów niż trzy,
• tytuł artykułu w oryginale (czcionką pochyloną),
• tytuł czasopisma i rok wydania, nr woluminu, nr zeszytu, numery stron, na których znajduje się artykuł.

W przypadku cytowania patentu należy podać kolejno:
• nazwisko twórcy ( nazwiska współtwórców), inicjał (inicjały) imienia (imion),
• słowo „patent" lub „zgłoszenie patentowe", tytuł patentu w oryginale (czcionką pochyloną) lub zgłoszenia patentowego
• kraj oraz numer patentu lub numer zgłoszenia patentowego, rok zgłoszenia lub udzielenia ochrony.

W przypadku cytowania artykułu ze stron internetowych należy podać kolejno:
• nazwisko autora (nazwiska autorów), inicjał imienia (inicjały imion),
• tytuł artykułu w oryginale (czcionką pochyloną),
• adres stron internetowych, na których znajduje się artykuł, datę (dzień, miesiąc i rok) skorzystania z artykułu.

Materiałów i informacji reklamowych lub o charakterze reklamowym nie należy traktować jako źródeł literaturowych

Uwagi ogólne

Przesyłając artykuł do opublikowania Autor oświadcza tym samym, że nie był on i nie będzie w tej samej postaci publikowany w innym czasopiśmie.
Autor odpowiada za treść merytoryczną zgłoszonego artykułu oraz za jego oryginalność. Przesyłając artykuł do opublikowania Autor jednocześnie oświadcza tym samym, że artykuł nie narusza praw autorskich i praw własności intelektualnej osób trzecich. Autor główny oświadcza ponadto, że są respektowane prawa współautorów artykułu.
Każdy artykuł jest poddawany recenzji i uzyskanie pozytywnej opinii Recenzenta lub Recenzentów jest niezbędne do publikowania. Uwagi Recenzenta są przekazywane autorowi, który jest proszony o ustosunkowanie się do nich. Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowań redakcyjnych nadesłanych tekstów, dokonywania skrótów, wprowadzania niezbędnych zmian terminologicznych oraz korekty błędów oczywistych.

Zasady recenzowania artykułów zgłoszonych do opublikowania w czasopiśmie "Farby i Lakiery"

1.Procedura recenzowania artykułów w Wydawnictwie „Farby i Lakiery” jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
2.Pozytywny wynik recenzji jest warunkiem publikacji artykułu.
3.Wyboru Recenzenta dokonuje Redakcja. Recenzentami są specjaliści o uznanym dorobku naukowym.
4.Redakcja nie ujawnia Autorowi/Autorom artykułu zgłoszonego do opublikowania nazwiska Recenzenta.
5.Stanowisko Recenzenta w sprawie recenzowanego artykułu, jego ewentualne uwagi i zalecenia przekazywane są Autorowi/Autorom poprzez Redakcję. 
6. Autor/Autorzy proszeni są o wprowadzenie zalecanych przez Recenzenta korekt lub o merytoryczne ustosunkowanie się do jego uwag.
7.Stanowisko Autora/Autorów w odpowiedzi na recenzję kierowane jest do Redakcji, która, z kolei przekazuje je Recenzentowi.

Wersja czasopisma ukazująca się drukiem ("papierowa") jest wersją pierwotną (referencyjną).

Redakcja prosi o zaznajomienie się z wytycznymi  MNiSW dotyczącymi recenzji, kryteriami  oceny publikacji oraz procedurą przeciwdziałania ghostwriting i guest authorship.

MC900442132
Wskazówki dla autorów/Plik do pobrania/

Konferencje

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo impibsmall