1

2

3

4

5

6

7

8

9Spis treści

 

Tekst artykułu powinien być wykonany w formacie "doc" lub "rtf" i napisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 na formacie A4 z interlinią 1,5. Tekst należy wyjustować czyli wyrównać z lewej i prawej strony przyjmując marginesy: prawy 1 cm, lewy 3 cm. Objętość pojedynczego artykułu nie powinna przekraczać 10 stron. Jeżeli artykuł jest dłuższy niż 10 stron dopuszcza się jego podział na części drukowane w kolejnych zeszytach Farb i Lakierów.

Zaleca się podział artykułu na części opatrzone podtytułami. Poszczególne akapity należy rozpocząć wcięciem na 1,25 cm.


W tekście nie należy stosować podkreśleń, wyrazów o zwiększonej odległości między literami (tzw. "rozstrzelony druk") ani innej czcionki. Zastosowany w tekście skrót lub skrótowiec, jeżeli nie jest oczywisty, powinien być rozwinięty w nawiasie. Wzory, równania, ilustracje i tabele umieszcza się w tekście zgodnie z następującymi zasadami:
• Wzory matematyczne można zamieszczać z użyciem edytora równań kompatybilnym z formatem dokumentu (nie dopuszcza się wstawiania równań matematycznych w postaci tzw. "obrazków"), pod wzorem matematycznym należy każdorazowo podać wyjaśnienie zastosowanych symboli.
• Wzory i równania chemiczne zaleca się wykonywać z użyciem odpowiedniego edytora kompatybilnego z formatem dokumentu. Zarówno wzory matematyczne, jak i chemiczne powinny być oznaczane kolejną liczbą arabską w nawiasie okrągłym z prawej strony wzoru. Dopuszcza się stosowanie alfabetu greckiego we wzorach matematycznych i chemicznych.
• Rysunki, schematy, wykresy oraz fotografie należy podpisywać jako "Rys." oraz oznaczać kolejną liczbą arabską. Powinny one być w takich rozmiarach aby były czytelne, nie mniejsze niż 300 x 420 pikseli w formacie "jpg", "bmp" lub "png", mogą być monochromatyczne lub kolorowe w standardzie RGB. Powinny być w tekście oznaczone w nawiasach kolejnymi liczbami arabskimi, dodatkowo wyprowadzonymi na lewy margines. Wymagane jest dołączenie tych rysunków w postaci osobnych plików do przesłanego w elektronicznej formie artykułu.

W przypadku wykresów dopuszcza się je w formacie kompatybilnym z formatem dokumentu, jak i w formacie odpowiadającym rysunkom ( "jpg", "bmp", "png") W drugim przypadku należy podać nazwę programu, z użyciem którego zostały przygotowane.
• Tabele należy podpisywać nad nimi jako "Tab." wraz z kolejną porządkową liczbą arabską.

Na osobnych stronach należy dołączyć do artykułu spis rysunków i spis tabel z podaniem numerów porządkowych, tytułów rysunków i tabel oraz informacji o ich źródle, jeżeli zostały zaczerpnięte z innych źródeł.

Konferencje

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo impibsmall