Łukasiewicz

1

2

3

4

5

6

7

8

9Spis treści

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW


"Farby i Lakiery" to dwumiesięcznik naukowo-techniczny w którym publikowane są artykuły z oryginalnych prac badawczych, naukowych oraz artykuły referowane, przeglądowe z dziedziny farb i lakierów. W czasopiśmie zamieszczane są zagadnienia związane z przemysłem wyrobów lakierowych dotyczących nowych surowców, produktów oraz technologii, jak też informacje rynkowe, ekonomiczne oraz normalizacyjne. Dwumiesięcznik prezentuje również wytwórców oraz charakter ich produkcji uwzględniając wytwarzane przez nich wyroby.

Zawartość i treść

Treści przedstawione w artykule zgłoszonym do opublikowania w czasopiśmie powinny odpowiadać współczesnemu stanowi wiedzy; artykuł winien być zwarty i przejrzysty. Przesłany do opublikowania materiał powinien być oryginalny ze szczególnym uwzględnieniem jasnego i logicznego uporządkowania, z zachowaniem odpowiedniego poziomu naukowego połączonego z przystępnym przedstawieniem treści. Nie może on naruszać ustawy o prawie autorskim i przepisów pokrewnych, ustawy o prawie własności przemysłowej a także dobrych obyczajów.

Pojęcia i terminy stosowane w publikacji powinny odpowiadać standardom poprawności terminologicznej a stosowane jednostki być zgodne z układem SI (Système International d'Unités).
Przeznaczony do publikacji artykuł powinien składać się z:
• pełnego imienia i nazwiska Autora (lub Autorów), informacji o miejscu jego (ich) pracy oraz kontaktowego adresu poczty elektronicznej, pierwszy z wymienionych Autorów traktowany jest jako Autor główny,
• tytułu w języku polskim oraz w języku angielskim,
• streszczenia w języku polskim i w języku angielskim (nie przekraczającego 150 słów),
• tekstu artykułu,
• ilustracji w formie rysunków, schematów, wykresów lub fotografii,
• wykazu literatury cytowanej w publikacji.

Wymagania formalne

Autor/Autorzy dostarcza/dostarczają artykuł do Redakcji w formie tradycyjnej
(w postaci maszynopisu) i w formie elektronicznej, to jest poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez pocztę tradycyjną na płycie kompaktowej. W obu przypadkach należy przesłać również imię i nazwisko Autora oraz jego adres kontaktowy. W przypadku większej liczby autorów należy podać imię i nazwisko oraz adres kontaktowy Autora głównego.

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo impibsmall